Narodowy Spis powszechny

mok.piotrkow.pl

Wtorek 21 września 2021
Aleksandra, Bożydary, Darii

Opłaty

Opłaty za zajęcia w Miejskim Ośrodku Kultury w Piotrkowie Trybunalskim wnoszone są do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Opłaty można dokonywać w kasie MOK od poniedziałku do piątku, w godzinach  8.00 – 15.30  lub przelewem na konto MOK  - Getin Noble Bank S.A.
10 1560 0013 2327 1112 7000 0001. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika i nazwę zajęć  oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona.

Miesięczna opłata za zajęcia i jest stała, niezależna od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu. Wyjątek stanowią miesiące: wrzesień, grudzień, luty  i czerwiec, w których opłata wyniesie 50%  stawki miesięcznej.

Opłata za zajęcia naliczana będzie bez względu na absencję uczestnika zajęć w ciągu miesiąca. Wyjątek stanowi choroba uczestnika zajęć trwająca powyżej 14 dni,  udokumentowana zaświadczeniem lekarskim, lub pisemnym oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego, które zostanie dostarczone do MOK niezwłocznie po jego otrzymaniu. Brak powiadomienia o przyczynie nieobecności skutkuje skreśleniem z listy uczestników.

Brak wpłaty za cały miesiąc, bez pisemnego usprawiedliwienia, traktowany będzie jako rezygnacja  z zajęć.

Dopuszcza się stosowanie opłat zniżkowych w wysokości  50% w przypadku:
a/ uczestniczenia na zajęcia do MOK więcej niż jednego dziecka z tej
    samej rodziny; zniżka dotyczy drugiego i następnych dzieci,
b/ uczestnictwa tej samej osoby w więcej niż jednej formie zajęć; zniżka 50%
    dotyczy drugich i następnych zajęć. 100% płatne są zajęcia , za które 
    odpłatność  jest najwyższa,
c/ uczestniczenia w tych samych zajęciach więcej niż 5 lat. Ulga nie dotyczy zajęć plastycznych.
d/ uczestniczenia w zajęciach emerytów i rencistów,
         e/ zniżki nie mogą być łączone.
10. Istnieje możliwość opłat za zajęcia z upustem:
a/ opłata półroczna z upustem 5% (od września 2021 r. do stycznia 2022 r. – płatne do 30 września 2021 r.) i (od lutego do czerwca 2022r. – płatne do 28.02 2022 r.)
b/ opłata roczna z upustem 10% ( od września 2021 r. do czerwca 2022 r. – płatne do 30 września 2021 r.)